Meniu Uždaryti

Privatumo politika

Norime informuoti, kad tinklalapio vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

www.elegantstyle.lt tinklalapio naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Bendrosios nuostatos
1. Tinklalapio www.elegantstyle.lt (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau- Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Tinklalapio valdytojas), tvarko Tinklalapio lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
2. Įeidami į Tinklalapį, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Naudodamiesi Tinklalapiu, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Įstaiga tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Tinklalapio paslaugoms teikti.
3. Tinklalapio paslaugos – tai su klientų informavimu susijusios paslaugos (toliau – Tinklalapio paslaugos), kurios apima:
3.1. informacijos apie Įstaigos paslaugų teikimą;
3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą elektroniniu būdu;
3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu.
4. Įstaiga turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapyje. Taisyklių pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ir papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Vartotojų asmens duomenų apsauga
5. Vartotojas, naudodamasis Tinklalapiu, patvirtina, kad:
5.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Tinklalapio Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
5.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;
6. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir/ar kitus duomenis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Įstaigai ir/ar tretiesiems asmenims ir/ar viešajam interesui, Įstaiga turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms.
7. Tinklalapyje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Įstaigos tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo reguliavimai, visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
8. Įstaiga gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kita siunčiamoje žinutėje nurodyta informacija) yra renkami ir tvarkomi tam tikslui, kad Įstaiga galėtų gauti ir apdoroti Jūsų užklausą.
9. Elektroninės formos, siunčiant mums žinutę, pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas) naudojami Tinklalapio ir Įstaigos informacijos teikimo tikslais.
10. Vartotojas, kreipdamasis į Įstaigą raštu el. paštu info@elegantstyle.lt, turi teisę:
10.1.kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie Įstaigos tvarkomus Vartotojo asmens duomenis;
10.2. kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
10.3. kreiptis į Įstaigą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
11. Įstaiga įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Įstaigos partnerius, teikiančius su Įstaigos teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Įstaigos ir Vartotojo teisės ir pareigos
12. Įstaiga pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Tinklalapyje nurodytas Įstaigos teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas.
13. Įstaiga turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklalapio veiklą.
14. Naudodamasis Tinklalapiu ir/ar Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:
14.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
14.2. nepažeisti Įstaigos ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
14.3. neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
14.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
14.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Tinklalapyje darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Tinklalapiui, ar Įstaigos teikiamų paslaugų procesui;
14.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Tinklalapio veiklą ir Tinklalapio ar Įstaigos paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;
14.7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų.

Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitus tinklalapius
15. Visos teisės į Tinklalapį ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Įstaigos ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
16. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Tinklalapyje, yra Įstaigos nuosavybė, arba Įstaiga juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
17. Šiame Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklalapius, kurie leis Vartotojui išeiti iš šio Tinklalapio, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šiame Tinklalapyje.
18. Įstaiga negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių tinklalapių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.
19. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kituose Tinklalapiuose, į kurias yra nukreipiama iš šio Tinklalapio, gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojančios Tinklalapio naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Slapukai
20. Įstaiga, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Tinklalapiu greitesniu ir patogesniu, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų Tinklalapyje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje.
21. Slapukų naudojimo tikslai:
21.1. užtikrinti efektyvų ir saugų Tinklalapio veikimą; mes naudojame slapukus palaikant mūsų saugumo funkcijas, kurios padeda aptikti ir nustatyti netinkamo elgesio atvejus mūsų Tinklalapyje;
21.2. gerinti Tinklalapio veikimą; stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Tinklalapio ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Jūs apsilankote mūsų
Tinklalapyje iš kitų Svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
21.3. atpažinti sugrįžtančius Tinklalapio Vartotojus; jie padeda parodyti tinkamą informaciją Vartotojams;
21.4. analizuoti Jūsų įpročius, kad Tinklalapio veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius, pavyzdžiui, užtikrinant, kad Jūs nesunkiai rastumėte viską, ko ieškote;
21.5. išmatuoti į mūsų Tinklalapį siunčiamos informacijos ir duomenų srautus; mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Tinklalapyje apsilankiusių Vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
22. Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Įstaiga įdiegia, Vartotojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Įstaigos numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus. Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad slapukai yra naudojimosi Tinklalapiu sąlyga. Jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus, kai kurios Tinklalapio funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.

Baigiamosios nuostatos
23. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
24. Visos teisės į Tinklalapyje ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo.
25. Visais klausimais dėl Tinklalapyje teikiamos informacijos ir Įstaigos vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu info@elegantstyle.lt.